Khoa học công nghệ
Ước tính lộ trình phát triển nguồn điện NLTT để có thể cắt giảm 8% khí nhà kính vào năm 2030

Một trong các giải pháp quan trọng nhất để thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về cắt giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu, là phát triển ứng dụng các nguồn và công nghệ năng lượng tái tạo. Bài viết này đã ước tính công suất và lộ trình phát triển các nguồn điện NLTT để đạt mục tiêu cắt giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính ở Việt nam vào năm 2030 như Việt Nam đã cam kết tại COP21.