Ban Thường vụ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KHÓA III (2022-2027)