Văn bản
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 57/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp 2023 16/08/2023
Xem online
2 57/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2023 16/08/2023
Xem online
3 57/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 16/08/2023
Xem online
4 46/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp 2022. 09/08/2022
Xem online
5 46/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2022. 09/08/2022
Xem online
6 46/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022. 09/08/2022
Xem online
7 35/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2021 15/08/2021
Xem online
8 35/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2021 15/08/2021
Xem online
9 35/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong Công nghiệp 2021 15/08/2021
Xem online
10 1788/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 23/05/2018
Xem online
11 1611/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 09/05/2018
Xem online
12 15/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương 16/11/2017
Xem online
13 VECEA Thư mời Triển lãm và hội thảo TKNL & Năng lượng tái tạo Việt Nam 2017 26/10/2017
Xem online
14 34/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện 07/08/2017
Xem online
15 04/2017/QĐ-TTg Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện 09/03/2017
Xem online
16 04/2017/QĐ-TTg Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện 09/03/2017
Xem online
17 0239/TCNL - KHCN Công văn thông báo về việc thực hiện đăng ký trực tuyến đối với thủ tục dán nhãn năng lượng 09/02/2017
Xem online
18 53/KH-UBND Kế hoạch Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2016 07/03/2016
Xem online
19 47 /KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 01/03/2016
Xem online
20 1369/BCT-TCNL Công văn gửi UBND Thành phố Hà Nội V/v phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2016 17/02/2016
Xem online