Văn bản
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 17/10/2013
Xem online
2 5750/QĐ-BCT Quyết định chỉ đinh phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho Quatest 3 14/08/2013
Xem online
3 5749/QĐ-BCT Quyết định chỉ đinh phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho Quatest 1 14/08/2013
Xem online
4 4142/TCHQ-QSQL Hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc thực hiện dán nhãn năng lượng. 22/07/2013
Xem online
5 0311/ TCNL-KHCN Công văn khảo sát doanh nghiệp đồ uống 02/04/2013
Xem online
6 2014/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 02/04/2013
Xem online
7 1559/ QĐ- BCT Quyết định Công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình. 14/03/2013
Xem online
8 03/2013/QĐ-Ttg Quyết định 03/2013/QĐ-Ttg ngày 14 tháng 1 năm 2013 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ –Ttg 14/01/2013
Xem online
9 6061/QĐ- BCT Chỉ định Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng 12/10/2012
Xem online
10 1427/QĐ- TTg Quyết định Phê duyệt Chương trình MTQG Sử dụng năng lượng TK&HQ giai đoạn 2012-2015. 02/10/2012
Xem online
11 1427/QD-TTg 2012-2015 National Target Program for Energy Efficiency and Conservation approved 02/10/2012
Xem online
12 07/2012/BCT-TT Circular : on labelling for energy used facilities and equipment _ Unofficial Translation 04/04/2012
Xem online
13 3505/BCT-KHCN Chi tiết đối tượng cơ sở SDNL trọng điểm và Bảng hệ số chuyển đổi năng lượng 19/04/2011
Xem online
14 70/2010/ND-CP Decree No.70/2010/ND-CP detailing and guiding a number of articles of the law on atomic energy regarding nuclear power plants 22/06/2010
Xem online
15 906/QD-TTg Decision No. 906/QD-TTg approving orientations for planning nuclear power development in Vietnam through 2030 17/06/2010
Xem online
16 45/2010/QD-TTg Decision No.45/2010/QD-TTg promulgating the regulation on nuclear control 14/06/2010
Xem online
17 07/2010/ND-CP Decree No.07/2010/ND-CP detailing and guiding a number of articles of the law on atomic energy 25/01/2010
Xem online
18 48/2008/QD-BCT Decision no.48/2008/QD-BCT approving the planning on development of the electric equipment-manufacturing industry in the 2006-2015 period with a vision towards 2025 19/12/2008
Xem online
19 1855/QD-TTg Decision no. 1855/QD-TTg approving Vietnam's national energy development strategy up to 2020, with 2050 vision 27/12/2007
Xem online
20 79/2006/QD-TTg Decision no.79/2006/QD-TTg approving the national strategic program on Envergy Saving and Effective Use 14/04/2006
Xem online