Giới thiệu

Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (Tên viết tắt VECEA) được thành lập năm 2011 theo quyết định số 1347/QD-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 26/11/2010. Hội là đại diện cho các thành viên là tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu - đào tạo - sản xuất kinh doanh liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNL TK & HQ).

CHỨC NĂNG

- Tập hợp, đoàn kết, động viên tinh thần sáng tạo của hội viên, mọi tổ chức và cá nhân hội viên hoạt động trong lĩnh vực SDNL TK & HQ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
- Củng cố, phát triển tổ chức, đẩy mạnh hoạt động của các Chi hội, hội viên tập thể và hội thành viên trong lĩnh vực SDNL TK & HQ.

NHIỆM VỤ

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, vận động cộng đồng SDNL TK & HQ.
- Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, huấn luyện, đào tạo, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ về SDNL TK & HQ vào sản xuất và đời sống.
- Tư vấn, phản biện xã hội về các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hội theo yêu cầu của Hội hoặc các tổ chức, cá nhân khác.

CÁC KỲ ĐẠI HỘI

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội khoa học Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (nhiệm kỳ 2011 - 2015) diễn ra ngày 22/12/2010 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các bộ, ngành và đại diện hơn 600 tổ chức và cá nhân đã đăng ký hội viên của Hội trên toàn quốc.
Ban Chấp hành Hội khoa học Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (nhiệm kỳ 2011 - 2015)

- Mục tiêu:
+ Đổi mới cơ cấu tổ chức của Hội thực hiện mục tiêu tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, tạo điều kiện cho hội viên hợp tác, hỗ trợ nhau hoạt động góp phần thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng TK&HQ trên phạm vi toàn quốc.

+ Phấn đấu trở thành Hội mạnh trong các tổ chức phi Chính Phủ, là tiếng nói chung của toàn thể các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực TKNL Việt Nam, có uy tín trong và ngoài nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam gồm 40 đồng chí, do đồng chí Đỗ Hữu Hào, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch, ông Nguyễn Bá Vinh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội, ông Trương Duy Nghĩa, ông Nguyễn Đình Hiệp, ông Nguyễn Đình Hậu và ông Đào Hồng Thái làm Phó Chủ tịch. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các Ban chuyên môn. ​

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Hội khoa học Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (nhiệm kỳ 2016 - 2021) diễn ra ngày 09/12/2016 tại Hà Nội. Về dự đại hội có gần 100 đại diện các bộ, ngành, tổ chức và các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình. 
Ban Chấp hành Hội khoa học Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

- Mục tiêu:
+ Đổi mới cơ cấu tổ chức của Hội thực hiện mục tiêu tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, tạo điều kiện cho hội viên hợp tác, hỗ trợ nhau hoạt động góp phần thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng TK&HQ trên phạm vi toàn quốc.

+ Phấn đấu trở thành Hội mạnh trong các tổ chức phi Chính Phủ, là tiếng nói chung của toàn thể các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực TKNL Việt Nam, có uy tín trong và ngoài nước.

- Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam gồm 57 đồng chí do đồng chí Đỗ Hữu Hào, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch. Đại hội cũng bầu ra Ban Kiểm tra với 5 đồng chí và Ban Thường vụ với 15 đồng chí.