Video

Giải thưởng quốc gia về Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017

10:10 | 02/01/2018

Giải thưởng quốc gia về Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017