Thông tin chung
Giới thiệu Chương trình VNEEP3 tại Cuộc họp Nhóm Công tác kỹ thuật về Tiết kiệm năng lượng

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ngày 13 tháng 3 năm 2019 tại Quyết định số 280/QĐ-TTg. Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương đã giới thiệu nội dung của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 tại Cuộc họp lần thứ 3 của Nhóm Công tác Kỹ thuật về Tiết kiệm năng lượng.