[In trang]
Mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng ESCO tại Việt Nam
Thứ tư, 17/05/2017 - 14:42
ESCO thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng vì lợi ích của khách hàng bằng cách hướng đến giải quyết các rào cản tự nhiên của thị trường.
Công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) là loại hình công ty mà mô hình kinh doanh là sử dụng các hợp đồng hiệu quả năng lượng làm cơ sở để trả công cho mình khi thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng. 

ESCO thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng vì lợi ích của khách hàng bằng cách hướng đến giải quyết các rào cản tự nhiên của thị trường. 

ESCO cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua Hợp đồng hiệu quả năng lượng (EPC).